Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 0115 - 649 749

Algemene voorwaarden

Hier vindt u de algemene voorwaarden van Jonkman Opleidingen B.V.

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1a. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Jonkman Opleidingen BV (hierna te noemen Jonkman) en een opdrachtgever (hierna Opdrachtgever) (hierna gezamenlijk Partijen), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Alle opdrachten en werkzaamheden worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig deze algemene voorwaarden.

1b. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan Jonkman opdraagt/opdragen werkzaamheden te verrichten en/of diensten te verlenen.

1c. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, strekkende tot het verrichten van werkzaamheden door Jonkman, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Jonkman, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door Jonkman gedane aanbiedingen en/of offertes. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van, en gelden in gelijke mate voor al degenen die voor Jonkman op enigerlei wijze werkzaam zijn.

1d. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij (aanvullende) toepasselijkheid uitdrukkelijk wordt overeengekomen.

1e. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Opdrachtgever en Jonkman zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1f. Indien Jonkman niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Jonkman in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1g. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Jonkman en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

 

2. Definities

2a. In het kader van deze leveringsvoorwaarden wordt onderscheid gemaakt tussen “Open Opleidingen” en “Gesloten Opleidingen”.

2b. Onder “Open Opleiding” wordt verstaan een opleiding waaraan een ieder kan deelnemen die voldoet aan de door Jonkman gestelde toelatingscriteria. Deelname kan plaatsvinden door voorafgaande aanmelding.

2c. Onder “Gesloten Opleiding” wordt verstaan een opleiding waaraan men uitsluitend kan deelnemen indien men voldoet aan de toelatingscriteria die door de Opdrachtgever zijn gesteld.

2d. Onder “Opleidingen” worden tevens verstaan cursussen, trainingen en alle overige handelingen die er op gericht zijn kennis en kunde over te dragen.

2f. Onder “Deelnemer” wordt verstaan de persoon die deelneemt aan een Open Opleiding of Gesloten Opleiding.

 

3. Offertes, aanbiedingen en tot stand komen overeenkomst

3a. Alle offertes en aanbiedingen van Jonkman zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn vooraanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.

3b. Jonkman kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3c. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3d. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Jonkman daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Jonkman anders aangeeft.

3e. Een samengestelde prijsopgave verplicht Jonkman niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3f. Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door Jonkman van de opdracht die door de Opdrachtgever aan Jonkman is verstrekt. De aanvaarding kan zowel mondeling als schriftelijk plaatsvinden.

3g. Indien Jonkman de inhoud van de overeenkomst aan de opdrachtgever schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen de juistheid daarvan ontkent, zijn partijen hieraan gebonden.

3h. Als moment van de totstandkoming van de overeenkomst geldt het moment waarop Jonkman de opdracht aanvaardt.

 

4. Duur, uitvoeringstermijnen, wijziging en beëindiging van de overeenkomst

4a. De overeenkomst tussen Jonkman en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan, eindigt de overeenkomst van rechtswege door het verloop van de bepaalde tijd. Indien partijen de overeenkomst wensen te verlengen dienen zij dit schriftelijk overeen te komen.

4b. Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds door middel van opzegging te beëindigen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

4c. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk bij een overeenkomst voor bepaalde tijd.

4d. Voor zover in de offerte of de overeenkomst geen termijnen zijn vermeld, zal Jonkman haar diensten en producten binnen redelijke termijnen leveren. Certificaten, diploma’s of overige bewijzen van deelname aan een opleiding worden uiterlijk 12 weken na het afronden van de cursus verstuurd.

4e. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden wel een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Jonkman derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Jonkman dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4f. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is de overeenkomst en / of de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

4g. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Jonkman zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

4h. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst en / of de werkzaamheden financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Jonkman de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4i. Indien de overeenkomst en / of de werkzaamheden wordt/worden gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Jonkman gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de gewijzigde/aanvullende uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Jonkman op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

4j. In afwijking van lid 4g. en 4i. zal Jonkman geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

5. Prijzen

5a. De diensten/producten worden geleverd tegen de in de overeenkomst genoemde prijzen.

5b. Indien na de datum van aanbieding respectievelijk totstandkoming van de overeenkomst, maar vóór levering, een niet voorzienbare verhoging optreedt in één of meer kostprijsbepalende factoren, is Jonkman gerechtigd die verhoging in alle redelijkheid door te berekenen. Het betreft hier factoren zoals, doch niet beperkt tot, wijzigingen van brandstofprijzen, prijzen van blusmiddelen, prijzen diverse examens en belastingen.

5c. Indien de overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, hebben de prijzen een geldigheidsduur tot het einde van het kalenderjaar. Jonkman heeft het recht de prijzen eenmaal per jaar te herzien.

5d. Duplicaten van certificaten en diploma’s worden tegen een vooraf ontvangen vergoeding verstrekt.

 

6. Facturering

Direct na totstandkoming van de overeenkomst wordt door Jonkman 25% van de door Opdrachtgever te betalen prijs en/of vergoeding gefactureerd. Het restant (75%) wordt direct na voltooiing van (delen van) de overeenkomst gefactureerd.

 

7. Betaling

7a. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Uitgezonderd zijn de “Open Opleidingen”. Hiervoor dient betaling 14 dagen voor aanvang door de Opdrachtgever aan Jonkman te zijn voldaan.

7b. Bij uitblijven van betaling binnen deze termijnen is Opdrachtgever tevens de wettelijke rente over het in de factuur genoemde bedrag verschuldigd.

7c. Als betaling na schriftelijke aanmaning uitblijft binnen de in de aanmaning genoemde termijn, is Opdrachtgever eveneens de kosten van buitengerechtelijke invordering verschuldigd. Deze kosten worden gesteld op 15% van het totale door Opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 115,-.

7d. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige korting of inhouding op het verschuldigde bedrag, tenzij dit schriftelijk met Jonkman is overeengekomen.

 

8. Gebreken en klachttermijnen

8a. Klachten en/of reclames over de verrichte werkzaamheden of geleverde goederen dienen door de Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden of levering van de goederen bij aangetekend schrijven te worden gemeld aan Jonkman. Bij gebreke hiervan wordt Opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en aanvaard en vervalt het recht op reclame.

8b. Indien een klacht met betrekking tot verrichte werkzaamheden gegrond is, zal Jonkman de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels onmogelijk is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever gelijktijdig met de klacht kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Jonkman slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12 (Aansprakelijkheid en vrijwaring).

8c. Indien een klacht met betrekking tot een geleverd product gegrond is, zal Jonkman de gebreken aan het geleverde zo spoedig mogelijk voor haar rekening herstellen, dan wel zo nodig voor vervanging van het geleverde zorg dragen. Ingeval van vervanging wordt de te vervangen zaak eigendom van Jonkman.

8d. Alle verplichtingen naar aanleidingen van gebreken vervallen ingeval er sprake is van onjuist gebruik, onoordeelkundige behandeling, verkeerde toepassing of ondeugdelijk onderhoud door of vanwege Opdrachtgever. Dit geldt ook voor zonder toestemming van Jonkman aangebrachte wijzigingen, nabewerkingen en/of reparaties en gebreken welke zijn veroorzaakt door chemische, elektrische of atmosferische storingen.

 

9. Geheimhouding

9a. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

9b. Jonkman is verplicht tot geheimhouding tegenover derden tenzij Jonkman een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, of voor zichzelf optreedt in een gerechtelijke procedure en het prijsgeven van deze informatie gerechtvaardigd is.

9c. Opdrachtgever zal de inhoud van, al dan niet schriftelijke, uitingen van Jonkman niet openbaar maken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Jonkman. Dit is anders indien de voornoemde uitingen de strekking hebben om aan derden te worden medegedeeld.

 

10. Intellectuele eigendom

10a. Onverminderd het bepaalde in artikel 9. (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Jonkman zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

10b. Alle door Jonkman verstrekte stukken, zoals aanbiedingen, rapporten, lesmateriaal, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, monsters, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Jonkman worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

 

11. Eigendomsvoorbehoud

11a. Alle door Jonkman aan Opdrachtgever te leveren en/of geleverde goederen blijven eigendom van Jonkman totdat Opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen, voortvloeiend uit de betreffende overeenkomst, heeft voldaan.

11b. Opdrachtgever is gerechtigd om over de zaken te beschikken in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de zaken te vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids- of genotsrecht of anderszins aan het verhaal van Jonkman te onttrekken.

11c. Opdrachtgever verplicht zich volledige medewerking te verlenen, teneinde Jonkman in de gelegenheid te stellen de betreffende zaken bij Opdrachtgever terug te halen bij niet tijdige voldoening van de koopsom.

 

12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

12a. Indien Jonkman aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid uitsluitend beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is geregeld.

12b. Jonkman is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht of gebreken ten aanzien van geleverde goederen, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Jonkman van de zorgvuldigheid, deskundigheid, en het vakmanschap waarop bij het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

12c. Jonkman is niet aansprakelijk voor schade bij de Opdrachtgever noch derden, die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie dan wel een handelen of nalaten van of namens de Opdrachtgever.

12d. Jonkman is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het opvolgen en/of interpreteren door deelnemers van aanbevelingen, aanwijzingen, instructies etc. in door haar verstrekt lesmateriaal.

12e. Een vordering tot vergoeding van schade bij de Opdrachtgever als gevolg van een handelen of nalaten van Jonkman moet binnen zes (6) maanden na het ontdekken daarvan bij Jonkman worden ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

12f. Indien Jonkman aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade (zaakschade en/of persoonsschade) van de Opdrachtgever, is de omvang van de schadevergoeding beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Jonkman voor uitkering in aanmerking komt. Indien Jonkman aansprakelijk kan worden gehouden voor schade en deze schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de omvang van de schadevergoeding van Jonkman beperkt tot € 10.000,- per gebeurtenis per jaar. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis.

12g. Jonkman is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventueel redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Jonkman aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Jonkman toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Jonkman is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12h. De Opdrachtgever vrijwaart Jonkman tegen alle aanspraken, zoals schades en rechtsvorderingen, van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Jonkman samenhangen. Onder derden als bedoeld in de vorige volzin worden tevens begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van de Opdrachtgever betrokken zijn. Indien Jonkman uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Jonkman zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Jonkman, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Jonkman en derden daardoor ontstaan, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

13. Overmacht

13a. Jonkman is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer gangbare opvattingen voor zijn rekening komt.

13b. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Jonkman geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Jonkman niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Jonkman heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Jonkman zijn verbintenis had moeten nakomen.

13c. Indien Jonkman zijn verplichtingen niet of niet tijdig kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, worden de verplichtingen opgeschort tot het moment dat Jonkman in staat is de verplichtingen na te komen. Jonkman informeert de Opdrachtgever hierover onmiddellijk na het optreden van een dergelijke oorzaak.

13d. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Jonkman Opleidingen niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te beëindigen, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 13e. Voor zoveel Jonkman ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Jonkman gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

14. Voorwaarden met betrekking tot Open Opleidingen

14a. Jonkman kondigt Open Opleidingen onder meer aan in mailings, webpublicaties, brochures en folders en via advertenties en/of persberichten in de media. De prijzen, plaatsen en data die in de aankondiging worden genoemd, zijn onder voorbehoud en kunnen, wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden gewijzigd.

14b. Een Open Opleiding vindt slechts dan doorgang wanneer zich voldoende deelnemers hebben aangemeld.

14c. Jonkman heeft het recht een deelnemer te weigeren indien de deelnemer, naar het inzicht van Jonkman, niet voldoet aan de door Jonkman gestelde toelatingscriteria, dan wel wanneer voor de Open Opleiding een geneeskundige verklaring van gezondheid is vereist en deze door de deelnemer niet kan worden overlegd.

14d. Jonkman besluit uiterlijk vier dagen voor de aangekondigde aanvang definitief of de Open Opleiding al dan niet doorgang vindt. Indien een Open Opleiding geen doorgang vindt, worden de deelnemers die zich hebben aangemeld hierover geïnformeerd en wordt eventueel reeds betaalde deelnemersgeld gerestitueerd. Indien de deelnemer dit wenst kan het deelnemersgeld worden benut voor het deelnemen aan de eerstvolgende gelijksoortige Open Opleiding. In dat geval worden eventueel tussentijdse prijsstijgingen niet aan de deelnemer berekend.

14e. Jonkman kan eveneens besluiten een aangekondigde Open Opleiding op te schorten of te vervroegen. Jonkman informeert de deelnemer die zich voor de Open Opleiding heeft aangemeld, terstond over de opschorting/vervroeging. De deelnemer die zich voor de Open Opleiding heeft aangemeld kan in dat geval kosteloos annuleren. De annulering dient daartoe binnen twee weken nadat de deelnemer over de opschorting/vervroeging is geïnformeerd schriftelijk aan Jonkman kenbaar worden gemaakt.

 

14f. Indien de deelnemer zich heeft aangemeld voor een Open Opleiding en de deelnemer niet blijkt deel te kunnen nemen aan de Open Opleiding en de deelname wenst te annuleren, worden tot 10 werkdagen voor aanvang van de aangekondigde Open Opleiding geen cursuskosten in rekening gebracht. Tussen de 10 en 5 werkdagen voor aanvang van de Open Opleiding wordt 25% van de cursuskosten in rekening gebracht. Tussen 5 en 2 werkdagen voor aanvang van de Open Opleiding wordt 50% van de cursuskosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen 2 werkdagen en 24 uur voor aanvang van de Open Opleiding wordt 75% van de cursuskosten in rekening gebracht. Vanaf 24 uur voor aanvang van de Open Opleiding wordt 100% van de cursuskosten in rekening gebracht. Als de annulering plaats vindt op een moment dat het examen voor de Open Opleiding niet tijdig meer bij het examenbureau door Jonkman kan worden geannuleerd, zullen de examenkosten voor 100% in rekening worden gebracht. In overleg met Jonkman mag de deelnemer kosteloos een vervanger aanmelden die in zijn plaats aan de Open Opleiding zal deelnemen, mits de vervanger aan de gestelde toelatingscriteria voldoet en nog tijdig bij het examenbureau kan worden aangemeld.

14g. Bij de aanmelding voor een Open Opleiding moet de deelnemer zijn adres opgeven. Jonkman is gerechtigd het (laatst) opgegeven adres als juist te beschouwen totdat de deelnemer een nieuw adres heeft opgegeven.

 

15. Voorwaarden met betrekking tot Gesloten Opleidingen

15a. Een Gesloten Opleiding wordt door Jonkman georganiseerd op verzoek en na opdracht van de Opdrachtgever.

15b. De Opdrachtgever bepaalt in overleg met Jonkman de toelatingscriteria voor deelneming aan de Gesloten Opleiding. Hierbij kan niet afgeweken worden van wettelijke en/of overigens verplicht gestelde eisen, bijvoorbeeld de geneeskundige verklaring van gezondheid, die aan deelneming worden gesteld.

15c. De Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige opgave van de namen, adressen en overige in verband met de Gesloten Opleiding vereiste informatie van de deelnemers.

15d. Indien de Opdrachtgever een door hem geboekte Gesloten Opleiding wenst te annuleren, worden tot 10 werkdagen voor aanvang van de aangekondigde Gesloten Opleiding geen cursuskosten in rekening gebracht. Tussen de 10 en 5 werkdagen voor aanvang van de Gesloten Opleiding wordt 25% van de cursuskosten in rekening gebracht. Tussen 5 en 2 werkdagen voor aanvang van de Gesloten Opleiding wordt 50% van de cursuskosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen 2 werkdagen en 24 uur voor aanvang van de Gesloten Opleiding wordt 75% van de cursuskosten in rekening gebracht. Vanaf 24 uur voor aanvang van de Gesloten Opleiding wordt 100% van de cursuskosten in rekening gebracht. Als de annulering plaats vindt op een moment dat het examen voor de Gesloten Opleiding niet tijdig meer door Jonkman kan worden geannuleerd bij het examenbureau, zullen de examenkosten voor 100% in rekening worden gebracht.

 

16. Toepasselijk recht

16a. Op alle overeenkomsten tussen Jonkman en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16b. Indien uit hoofde van een tussen Jonkman en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, dan wel een andere daaruit voortvloeiende verbintenis of rechtshandeling, een geschil mocht ontstaan welke in rechte dient te Algemene Voorwaarden Jonkman Opleidingen 20 april 2012 worden beslecht, zal de gerechtelijke procedure bij de Rechtbank Middelburg, sector Kanton (sector civiel) casu quo Rechtbank Middelburg aanhangig worden gemaakt, afhankelijk van de hoogte van de vordering.

 

17. Vindplaats en wijziging van de voorwaarden

17a. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Middelburg.

17b. Jonkman is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Jonkman zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens Opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

17c. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Jonkman.

 

Aldus opgemaakt en vastgesteld te Terneuzen op 3 september 2018.