Algemene Voorwaarden Jonkman Opleidingen

Algemene voorwaarden

Hier vindt u de algemene voorwaarden van Jonkman Opleidingen B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN JONKMAN OPLEIDINGEN B.V.

Gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel onder nummer 22056518.

 

1.     Identiteit van de onderneming

-          Statutaire- en Handelsnaam: Jonkman Opleidingen B.V.

-          Vestigingsadres: Meester F.J. Haarmanweg 52, 4538 AS Terneuzen

-          Telefoonnummer: (+31) 0115 64 97 49

-          Websites: www.jonkmanopleidingen.nl

-          E-mailadres: info@jonkmanopleidingen.nl

-          KvK-nummer: 22056518

-          Btw-identificatienummer: NL820113748B01

 

2.     Definities

a.     In deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") wordt verstaan onder:

-          Jonkman Opleidingen: Jonkman Opleidingen B.V.;

-          Medewerker: de natuurlijke persoon die in dienst is van Jonkman Opleidingen of namens Jonkman Opleidingen betrokken is bij de uitvoering van de Opdracht en/of levering van een Goed;

-          Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen, al dan niet rechtspersoon, die Goederen en/of Diensten van Jonkman Opleidingen afneemt/afnemen, die aan Jonkman Opleidingen een Opdracht verstrekt dan wel met Jonkman Opleidingen een overeenkomst sluit/sluiten;

-          Offerte: elk door of namens Jonkman Opleidingen uitgebracht aanbod;

-          Diensten: de door de Jonkman Opleidingen op grond van de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden, zoals onder andere Opleidingen, oefeningen en examens, advisering, coaching, begeleiden en ondersteunen organisaties;

-          Goed: ieder stoffelijk object dat door Jonkman Opleidingen wordt geleverd of ten aanzien waarvan door Jonkman Opleidingen Diensten worden verricht en daarmee het onderwerp van een Overeenkomst vormt;

-          Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Jonkman Opleidingen en Opdrachtgever tot stand komt, elke Offerte of andere aanbod daartoe, wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van een overeenkomst;

-          Opdracht: een door de Opdrachtgever aan Jonkman Opleidingen, al dan niet op grond van een bestaande Overeenkomst, verstrekt verzoek om levering van Diensten en/of Goederen, dan wel de totstandbrenging van een werk;

-          Opleidingen: cursussen, trainingen, oefeningen, workshops en alle overige handelingen en/of bijeenkomsten die erop gericht zijn kennis en kunde over te dragen en/of te delen en/of ervaringen en/of vaardigheden over te brengen;

-          Open Opleiding: een Opleiding waaraan eenieder kan deelnemen die voldoet aan de door Jonkman Opleidingen gestelde toelatingscriteria;

-          In Company Opleiding: een Opleiding waaraan men uitsluitend kan deelnemen indien men voldoet aan de toelatingscriteria die door de Opdrachtgever zijn gesteld;

-          Deelnemer: de persoon die deelneemt aan een Opleiding;

-          Schriftelijk: document of per e-mailwisseling

-          Partijen: de Opdrachtgever en Jonkman Opleidingen.

 

3.     Toepasselijkheid Voorwaarden

a.     Deze Voorwaarden gelden voor en maken deel uit van ieder aanbod, Offerte en iedere Overeenkomst tussen Jonkman Opleidingen en de Opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Alle Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten, opdrachten, diensten en werkzaamheden tussen de Opdrachtgever en Jonkman Opleidingen, worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig deze Voorwaarden.

b.     Alle bepalingen in deze Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van, en gelden in gelijke mate voor de Medewerkers van Jonkman Opleidingen en personen die namens Jonkman Opleidingen betrokken zijn bij de uitvoering van opdrachten of de Diensten en/of levering van Goederen.

c.     Door het tot stand komen van een Overeenkomst met Jonkman Opleidingen aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

d.     Door het stand komen van een Overeenkomst verklaart de Opdrachtgever zich bekend met deze Voorwaarden.

e.     De toepasselijkheid van eventuele bedingen, inkoop- of andere voorwaarden (hoe ook genaamd) van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij (aanvullende) toepasselijkheid uitdrukkelijk wordt overeengekomen.

f.      Indien de Opdrachtgever in zijn Opdracht of andere correspondentie met betrekking tot de Overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af.

g.     Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Opdrachtgever en Jonkman Opleidingen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

h.     Indien Jonkman Opleidingen niet steeds stipte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Jonkman Opleidingen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.

i.      Wijzigingen in de Overeenkomst en afwijkingen van deze Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Jonkman Opleidingen en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

 

4.     Offertes, aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

a.     Alle Offertes en prijsopgaven van Jonkman Opleidingen zijn vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld kan aan de Offerte of prijsopgave op generlei wijze enig recht worden ontleend en betreft het steeds slechts een uitnodiging tot het overeenkomen van een Overeenkomst.

b.     Aan kennelijke fouten, vergissingen of verschrijvingen in een aanbod of Overeenkomst kunnen door de Opdrachtgever geen rechten worden ontleend.

c.     De in een Offerte, prijsopgave of Overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder onder andere begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

d.     Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de Offerte of prijsopgave opgenomen aanbod dan is Jonkman Opleidingen daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Jonkman Opleidingen uitdrukkelijk anders kenbaar maakt.

e.     Een samengestelde prijsopgave verplicht Jonkman Opleidingen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen, prijsopgaven of Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.

f.      Een Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door Jonkman Opleidingen van de Opdracht die door de Opdrachtgever aan Jonkman Opleidingen is verstrekt. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door Opdrachtgever gelden als onherroepelijk. De aanvaarding door Jonkman Opleidingen kan zowel mondeling als schriftelijk plaatsvinden.

g.     Indien Jonkman Opleidingen de inhoud van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen de juistheid daarvan ontkent, zijn partijen hieraan gebonden.

h.     Als moment van de totstandkoming van de Overeenkomst geldt het moment waarop Jonkman Opleidingen de Opdracht aanvaardt. De Overeenkomst wordt in ieder geval geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Jonkman Opleidingen aanvangt met de uitvoering daarvan.

 

5.     Duur, uitvoeringstermijnen, wijziging en beëindiging van de overeenkomst

a.     De duur van de Overeenkomst tussen Jonkman Opleidingen en de Opdrachtgever wordt mondeling of schriftelijk tussen partijen overeengekomen, tenzij uit de aard van de Overeenkomst de duur expliciet voortvloeit.

b.     Indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst tussentijds door middel van opzegging te beëindigen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Gedurende de drie maanden vindt de uitvoering van de Overeenkomst plaats zoals die op grond van de Overeenkomst dient plaats te vinden.

c.     Tussentijdse opzegging is niet mogelijk in geval van een Overeenkomst voor bepaalde tijd.

d.     Voor zover in de Offerte of de Overeenkomst geen termijnen zijn vermeld, zal Jonkman Opleidingen haar Diensten binnen redelijke termijnen leveren.

e.     Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden wel een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Jonkman Opleidingen derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Jonkman Opleidingen dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

f.      Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

g.     Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daarvan, daardoor worden beïnvloed. Jonkman Opleidingen zal in dat geval de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

h.     Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Jonkman Opleidingen de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

i.      Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Jonkman Opleidingen gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de gewijzigde/aanvullende uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Jonkman Opleidingen op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

j.      In afwijking van lid 5g. en 5i. zal Jonkman Opleidingen geen meerkosten in rekening kunnen brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

k.     Indien met betrekking tot de te verrichten prestatie twee Overeenkomsten zijn gesloten geldt degene met de laatste dagtekening.

l.      In het geval Opdrachtgever in verzuim is, kan Jonkman Opleidingen zonder gerechtelijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden onverminderd de bevoegdheid om nakoming te vorderen. Jonkman Opleidingen is in geval van ontbinding niet gehouden tot voldoening van een schadevergoeding.

m.   Jonkman Opleidingen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang ontbinden indien Opdrachtgever in staat van faillissement verklaard wordt of surseance van betaling wordt aangevraagd dan wel verleend wordt en voorts in het geval dat Opdrachtgever het vrije beheer over zijn vermogen verliest of (een deel van) de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd.

n.     Indien een partij de Overeenkomst ingevolge de bepalingen van dit artikel ontbindt, zijn de bedragen, die Opdrachtgever op het ogenblik van ontbinding aan Jonkman Opleidingen verschuldigd is, direct opeisbaar evenals de ten aanzien van deze bedragen verschuldigde rente en kosten, onverminderd het recht van Jonkman Opleidingen tot het vorderen van schadevergoeding en tot het nemen van overige (rechts)maatregelen en andere aan haar toekomende rechten.

 

6.     Prijzen Goederen en Opleidingen

a.     Goederen en Opleidingen worden geleverd/verzorgd tegen de overeengekomen prijzen.

b.     Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, hebben de prijzen een geldigheidsduur tot het einde van het kalenderjaar. Jonkman Opleidingen heeft het recht de prijzen eenmaal per jaar te herzien.

c.     Bij inschrijving voor een Opleiding door middel van een online inschrijving of schriftelijke of telefonische aanmelding gelden de opleidingsprijzen zoals deze zijn vermeld op de website, in de meest recent uitgegeven opleidingsbrochure of meest recent verzonden mailing, dan wel de opleidingsprijzen zoals die door Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

d.     Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst, maar vóór aanvang van de Opleiding of levering, een niet voorzienbare verhoging optreedt in één of meer kostprijsbepalende factoren, is Jonkman Opleidingen gerechtigd die verhoging in alle redelijkheid door te berekenen. Het betreft hier factoren zoals, doch niet beperkt tot, wijziging van inkoopprijzen, transportkosten, verzekeringspremies, lonen, belastingen, sociale premies en soortgelijke kosten of door het zich voordoen van andere prijsverhogende omstandigheden.

 

7.     Bijzondere bepalingen met betrekking tot Open Opleidingen

a.     Jonkman Opleidingen kondigt Open Opleidingen onder meer aan in mailingen, webpublicaties, brochures en folders en via advertenties en/of persberichten in de media. De prijzen, plaatsen en data die in de aankondiging worden genoemd, zijn onder voorbehoud en kunnen, wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden gewijzigd.

b.     De inschrijving van een Deelnemer voor een door Jonkman Opleidingen te verzorgen Open Opleiding kan door Opdrachtgever schriftelijk plaatsvinden of door een online inschrijving.

c.     De inschrijving van een particuliere Deelnemer kan uitsluitend online plaatsvinden. De particuliere Deelnemer dient de prijs voor deelname aan de Open Opleiding direct bij de inschrijving door middel van een online betaling te voldoen. Zonder voorafgaande betaling is deelname aan een Opleiding voor een particuliere Deelnemer niet mogelijk.

d.     Jonkman Opleidingen zal de inschrijving telkens schriftelijk bevestigen. Door verzending van deze (standaard) bevestiging komt de Overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende Open Opleiding tot stand.

e.     In het geval geen bevestiging door Jonkman Opleidingen is verstuurd, is er geen sprake van een formele inschrijving en kan de Deelnemer dientengevolge niet aan de Open Opleiding deelnemen.

f.      Jonkman Opleidingen heeft het recht een Deelnemer te weigeren, indien de Deelnemer, naar het inzicht van Jonkman Opleidingen, niet voldoet aan de door Jonkman Opleidingen gestelde toelatingscriteria, dan wel wanneer voor de Open Opleiding een geneeskundige verklaring van gezondheid is vereist en deze door de Deelnemer niet kan worden overlegd.

g.     Bij een aanmelding voor een Open Opleiding dient (van) de deelnemer tenminste zijn/haar voornaam, eventuele voorvoegsel, achternaam en geboortedatum op te (worden) geven. Tevens is in het mogelijk adresgegevens door te geven. Jonkman Opleidingen is gerechtigd deze informatie te verwerken in verband met de aanmelding van de Deelnemer en het eventueel opgegeven adres als juist te beschouwen totdat (van) de Deelnemer een nieuw adres heeft (is) opgegeven.

h.     Een Open Opleiding vindt slechts dan doorgang wanneer zich voldoende deelnemers hebben aangemeld. Jonkman Opleidingen besluit uiterlijk vier dagen voor de aangekondigde aanvang definitief of de Open Opleiding al dan niet doorgang kan vinden in verband met de inschrijving van voldoende deelnemers. Indien een Open Opleiding geen doorgang vindt, worden de Opdrachtgever en/of Deelnemer, die zich heeft aangemeld, hierover onverwijld geïnformeerd. Jonkman Opleidingen zal het door de Opdrachtgever/Deelnemer betaalde opleidingsgeld restitueren. Indien mogelijk biedt Jonkman Opleidingen de Opdrachtgever/Deelnemer een vervangende opleidingsmogelijkheid aan. Indien de Opdrachtgever/Deelnemer hiervan gebruik maakt, wordt het opleidingsgeld niet gerestitueerd. In een dergelijk geval worden eventueel tussentijdse prijsstijgingen niet aan de Opdrachtgever/Deelnemer berekend.

i.      Jonkman Opleidingen kan besluiten een aangekondigde Open Opleiding op te schorten of te vervroegen. Jonkman Opleidingen informeert de Opdrachtgever en/of Deelnemer die zich voor de Open Opleiding heeft aangemeld, terstond over de opschorting of vervroeging. De deelname aan de Open Opleiding kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. De annulering dient daartoe binnen twee weken nadat de Opdrachtgever en/of Deelnemer over de opschorting/vervroeging is geïnformeerd schriftelijk aan Jonkman Opleidingen kenbaar te worden gemaakt.

 

8.     Bijzondere bepalingen met betrekking tot In Company Opleidingen

a.     Een In Company Opleiding wordt door Jonkman Opleidingen georganiseerd op verzoek en na opdracht van de Opdrachtgever.

b.     De Opdrachtgever bepaalt in overleg met Jonkman Opleidingen de toelatingscriteria voor deelneming aan de In Company Opleiding. Hierbij kan niet afgeweken worden van wettelijke en/of overige verplicht gestelde eisen, bijvoorbeeld de geneeskundige verklaring van gezondheid, die aan deelneming worden gesteld.

c.     Jonkman Opleidingen heeft het recht een Deelnemer te weigeren indien de Deelnemer, naar het inzicht van Jonkman Opleidingen, niet voldoet aan de door de Opdrachtgever gestelde toelatingscriteria, dan wel wanneer voor de Opleiding een geneeskundige verklaring van gezondheid is vereist en deze door de Deelnemer niet kan worden overlegd.

d.     De Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige opgave van de namen, adressen en overige in verband met de In Company Opleiding vereiste informatie van de deelnemers.

 

9.     Annulering, verplaatsing of verhindering

a.     Annulering of verplaatsing van de deelname aan een Open Opleiding door de Opdrachtgever of Deelnemer of de annulering of verplaatsing van een In Company Opleiding door de Opdrachtgever is uitsluitend mogelijk met inachtneming van onderstaande voorwaarden:

-   De annulering/verplaatsing kan alleen schriftelijk worden doorgegeven aan Jonkman Opleidingen;

-   In geval van annulering/verplaatsing tot 10 werkdagen voor aanvang van de Opleiding is geen deelname-/opleidingsprijs verschuldigd;

-   In geval van annulering/verplaatsing tussen de 10 en 5 werkdagen voor aanvang van de Opleiding is 25% van de deelname-/opleidingsprijs verschuldigd;

-   In geval van annulering/verplaatsing tussen de 5 en 2 werkdagen voor aanvang van de Opleiding is 50% van de deelname-/opleidingsprijs verschuldigd;

-   In geval van annulering/verplaatsing tussen de 2 werkdagen en 24 uur voor aanvang van de Opleiding is 75% van de deelname-/opleidingsprijs verschuldigd;

-   In geval van annulering/verplaatsing vanaf 24 uur voor aanvang van de Opleiding is de volledige (100%) deelname-/opleidingsprijs verschuldigd;

-   Als de annulering/verplaatsing plaatsvindt op een moment dat een reeds aangevraagd examen(s) voor de Opleiding niet tijdig meer door Jonkman Opleidingen kosteloos bij het examenbureau kan worden geannuleerd, zullen de volledige examenkosten (100%) in rekening worden gebracht.

b.     In geval van beëindiging van de Opleiding door de Opdrachtgever of Deelnemer na aanvang van de Opleiding of in het geval de Deelnemer anderszins niet aan de Opleiding deelneemt heeft de Opdrachtgever/Deelnemer geen recht op enige restitutie.

c.     Indien een Deelnemer verhinderd is deel te nemen aan een Opleiding, is vervanging door een andere Deelnemer mogelijk, mits de vervanger minimaal 24 uur vóór aanvang van de Opleiding wordt aangemeld. Voor deze vervanging is de Opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd. Wel is de Opdrachtgever gehouden erop toe te zien dat de vervanger voldoet aan alle eisen tot deelname aan de Opleiding, die door de Opdrachtgever en/of Jonkman Opleidingen aan een Deelnemer zijn gesteld.

 

10.  Levertijd en levering

a.     De levertijd is de in de Overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de Diensten en/of Goederen zullen worden geleverd. Tenzij anders is overeengekomen, vangt deze termijn aan op de laatste van de navolgende data:

1. de datum van totstandkoming van de Overeenkomst;

2. de datum, waarop alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens en/of de aan Jonkman Opleidingen ter beschikking te stellen documenten en Goederen door Jonkman Opleidingen op deugdelijke wijze zijn ontvangen;

3. indien een termijnbetaling overeen is gekomen voorafgaand aan de aanvang van een Dienst, de datum, waarop Jonkman Opleidingen deze termijnbetaling heeft ontvangen.

b.     Levertijden worden slechts bij benadering aangegeven en zijn geen fatale termijnen. Jonkman Opleidingen neemt de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht. Geringe overschrijding van de levertijd, welke niet is gelegen in opzet of grove schuld van Jonkman Opleidingen kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij de Opdrachtgever uitdrukkelijk heeft bepaald dat er sprake is van een fatale termijn, dan wel dit duidelijk uit de Overeenkomst blijkt. Indien Jonkman Opleidingen voorziet dat levering niet binnen de aangekondigde termijn kan plaatsvinden, zal Jonkman Opleidingen Opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk inlichten en met Opdrachtgever in overleg treden over de gevolgen daarvan.

11.  Kwaliteit en uitvoering

a.     De Overeenkomst wordt door Jonkman Opleidingen uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Jonkman Opleidingen heeft het recht de werkzaamheden naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten.

b.     Partijen voeren overleg over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden, waarbij de Opdrachtgever instructies en aanwijzingen met betrekking tot een doelmatige en veilige verrichting van de werkzaamheden kan geven. Jonkman Opleidingen is gehouden dergelijke instructies en aanwijzingen op te volgen binnen de kaders van de wet en de maatschappelijke betamelijkheid.

c.     Jonkman Opleidingen kan niet instaan voor het bereiken van een beoogd resultaat of rechtsgevolg, maar zal zich naar beste vermogen inspannen, opdat het beoogde resultaat of rechtsgevolg intreedt.

d.     Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Jonkman Opleidingen het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien Jonkman Opleidingen zich door derden laat begeleiden en/of vertegenwoordigen, wordt getracht rekening te houden met de wensen van de Opdrachtgever.

e.     Jonkman Opleidingen is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Jonkman Opleidingen de uitvoering van die gedeeltes, die tot een volgende fase behoren, opschorten, totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

f.      Jonkman Opleidingen is gerechtigd om de Deelnemer of overige direct bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokkenen te vragen bewijzen van vereiste geneeskundige verklaringen, keuringsbewijzen en/of opleidingen dan wel vrijstellingen te overleggen en om daarvan een geldig afschrift ter beschikking te stellen aan Jonkman Opleidingen. Het afnemen van diensten van Jonkman Opleidingen zonder de noodzakelijke geneeskundige verklaringen of keuringsbewijzen is te allen tijde voor risico van Opdrachtgever.

g.     Indien de Diensten worden verricht op een locatie van Opdrachtgever zal deze Medewerkers van Jonkman Opleidingen of derden die Jonkman Opleidingen begeleiden en/of vertegenwoordigen vrij toegang verlenen tot deze locatie.

h.     Met inachtneming van deze Voorwaarden, garandeert Jonkman Opleidingen de deugdelijkheid van de door haar gebruikte materialen en de hiermee samenhangende juiste werking van de door haar gebruikte materialen.

i.      Wederzijds zullen Opdrachtgever en Jonkman Opleidingen elkaar in kennis stellen van omstandigheden die een behoorlijke uitvoering van de opdracht verhinderen of dreigen te verhinderen.

 

12.  Gebreken en klachttermijnen

a.     Jonkman Opleidingen stelt alles in het werk om de kwaliteit van de Diensten en Goederen te waarborgen. Mocht Opdrachtgever en/of de Deelnemer desondanks een klacht hebben ten aanzien van de kwaliteit van de uitgevoerde dienstverlening en/of geleverd Goed, dan kan deze uiterlijk tot 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum bij aangetekend schrijven worden gemeld aan Jonkman Opleidingen. Bij gebreke hiervan wordt Opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en aanvaard en vervalt het recht op reclame. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.

b.     Indien een klacht met betrekking tot verrichte Diensten gegrond is, zal Jonkman Opleidingen de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels onmogelijk is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever gelijktijdig met de klacht kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Dienst niet meer mogelijk of zinvol is, zal Jonkman Opleidingen slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van hetgeen is bepaald in deze Voorwaarden.

c.     Indien het onderwerp van de klacht de levering van een Goed betreft zal Jonkman Opleidingen, ter keuze van Opdrachtgever, eenzelfde Goed vervangend leveren of de koopprijs crediteren.

d.     Opdrachtgever is niet gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten op grond van een ingediende klacht.

e.     Alle rechtsvorderingen van de Opdrachtgever uit hoofde van aan deze Voorwaarden onderworpen Overeenkomsten verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van een jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de Diensten of Goed werden geleverd of hadden moeten zijn geleverd.

 

13.  Zekerheidstelling, eigendomsvoorbehoud en recht van retentie

a.     Jonkman Opleidingen is steeds gerechtigd, alvorens de Diensten te verrichten of daarmee door te gaan en/of alvorens een Zaak te leveren of met leveren door te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van de Opdrachtgever te verlangen.

b.     Alle door Jonkman Opleidingen aan Opdrachtgever te leveren en/of geleverde Goederen blijven eigendom van Jonkman Opleidingen, totdat Opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, heeft voldaan.

c.     Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Jonkman Opleidingen onmiddellijk daarvan op de hoogte te stellen.

d.     Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk wijzen op de eigendomsrechten van Jonkman Opleidingen. Opdrachtgever staat ervoor in dat een beslag op het Goed onverwijld wordt opgeheven.

e.     Indien Jonkman Opleidingen aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst materialen ter beschikking heeft gesteld, is Opdrachtgever gehouden het ter beschikking gestelde binnen 10 werkdagen na het einde van de Overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en in zijn geheel te retourneren. Indien Opdrachtgever deze verplichting niet of niet volledig nakomt zijn alle daaruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot reparatie of vervanging van de Zaken, voor rekening van Opdrachtgever.

f.      Jonkman Opleidingen heeft een retentierecht op Zaken van Opdrachtgever die zij onder zich heeft, ongeacht de oorzaak of reden daarvan, zolang Opdrachtgever niet aan al haar verplichtingen jegens Jonkman Opleidingen heeft voldaan.

 

14.  Facturering en betaling

a.     Opdrachtgever ontvangt met betrekking tot de deelname aan een Opleiding, de verrichting van Diensten en/of levering van een Goed een factuur.

b.     Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door Jonkman Opleidingen aangegeven bankrekening, tenzij anders is overeengekomen.

c.     Indien de Opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van de factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum.

d.     Bij gebreke van betaling is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist en is de Opdrachtgever tevens de wettelijke rente over het in de factuur genoemde bedrag verschuldigd. Zodra Opdrachtgever met enige betaling in verzuim is zijn alle overige vorderingen van Jonkman Opleidingen op de Opdrachtgever opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim, zonder ingebrekestelling, onmiddellijk in.

e.     Met ingang van de dag waarop de Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever aan Jonkman Opleidingen een vertragingsrente verschuldigd van 1½% per maand of gedeelte van een maand waarover het verzuim voortduurt, een en ander onverminderd alle verder aan Jonkman Opleidingen toekomende rechten.

f.      In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Jonkman Opleidingen op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

g.     Als betaling na schriftelijke aanmaning uitblijft binnen de in de aanmaning genoemde termijn, is Opdrachtgever eveneens de kosten van buitengerechtelijke invordering verschuldigd. Deze kosten worden gesteld op 15% van het totale door Opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125,--, vermeerderd met € 15,-- aan administratiekosten.

h.     Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige korting, compensatie, verrekening of inhouding op het verschuldigde bedrag, tenzij dit schriftelijk met Jonkman Opleidingen is overeengekomen.

 

15.  Aansprakelijkheid en vrijwaring

a.     Indien Jonkman Opleidingen en/of de door Jonkman Opleidingen ingeschakelde personen aansprakelijk mocht(en) zijn (daaronder begrepen aansprakelijkheid gebaseerd op een onrechtmatige daad), dan is de aansprakelijkheid uitsluitend beperkt tot hetgeen in deze Voorwaarden is bepaald.

b.     Jonkman Opleidingen is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van Diensten, voor zover deze het gevolg zijn van het door Jonkman Opleidingen niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het verrichten van de Diensten mag worden vertrouwd of schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld door of namens Jonkman Opleidingen.

c.     Indien Jonkman Opleidingen aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade (zaakschade en/of persoonsschade) van de Opdrachtgever of Deelnemer, is de omvang van de schadevergoeding beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Jonkman Opleidingen voor uitkering in aanmerking komt dan wel een bedrag gelijk aan tweemaal het gefactureerde bedrag, met een maximum van € 100.000 in geval van zaakschade en € 500.000 in geval van letselschade, per gebeurtenis. Indien er zowel zaakschade als letselschade is ontstaan is enkel het maximum van € 500.000 van toepassing. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

d.     Jonkman Opleidingen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden, de eventueel redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Jonkman Opleidingen aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Jonkman Opleidingen toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.

e.     Jonkman Opleidingen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder onder andere begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, productieverlies of loonkosten van werknemers van Opdrachtgever, behoudens opzet van Jonkman Opleidingen.

f.      Het betreden van de terreinen van Jonkman Opleidingen geschiedt op eigen risico. Voor eventuele schade aan voertuigen of ander materieel van of namens Opdrachtgever is Jonkman Opleidingen niet aansprakelijk.

g.     Indien Opdrachtgever gebruik maakt van een trainingsfaciliteit van Jonkman Opleidingen, welk gebruik niet in het kader van een door Jonkman Opleidingen geleide activiteit plaatsvindt, dan vinden die activiteiten plaats uitsluitend onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en is Opdrachtgever derhalve aansprakelijk voor elke vorm van schade aan hemzelf, Deelnemers en/of Jonkman Opleidingen, en vrijwaart Opdrachtgever Jonkman Opleidingen hierdoor voor alle aanspraken die hiermee verband houden. Evenmin is Jonkman Opleidingen aansprakelijk voor ernstig onzorgvuldig, roekeloos of opzettelijk handelen van Opdrachtgever en/of Deelnemers of overige onder Opdrachtgevers verantwoordelijkheid vallende personen.

h.     Jonkman Opleidingen is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever, noch derden, die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie dan wel een handelen of nalaten van of namens de Opdrachtgever.

i.      Jonkman Opleidingen is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het opvolgen en/of interpreteren door deelnemers van aanbevelingen, aanwijzingen, instructies etc. in door haar verstrekt opleidingsmateriaal.

j.      Een vordering tot vergoeding van schade bij de Opdrachtgever als gevolg van een handelen of nalaten van of namens Jonkman Opleidingen moet binnen twee dagen na het ontdekken daarvan bij Jonkman Opleidingen middels aangetekend schrijven worden ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

k.     Iedere vordering die Opdrachtgever op Jonkman Opleidingen heeft vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van die vordering en in elk geval na verloop van drie jaar na de levering door Jonkman Opleidingen, ongeacht de rechtsgrond van de vordering.

l.      De Opdrachtgever vrijwaart Jonkman Opleidingen tegen alle aanspraken, zoals schades en rechtsvorderingen, van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Jonkman Opleidingen samenhangen. Onder derden als bedoeld in de vorige volzin worden tevens begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en werknemers van de Opdrachtgever, evenals gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van de Opdrachtgever betrokken zijn. Indien Jonkman Opleidingen uitdien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Jonkman Opleidingen zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Jonkman Opleidingen, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Jonkman Opleidingen en derden daardoor ontstaan, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

16.  Overmacht

a.     Jonkman Opleidingen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een van de wil van Jonkman Opleidingen onafhankelijke omstandigheid (overmacht), daaronder onder andere begrepen blikseminslag, overstromingen, uitzonderlijk extreme weersomstandigheden, brand, oorlog, epidemie, ziekte van personeel van Jonkman Opleidingen, terroristische acties, daden van overheden of andere bevoegde autoriteiten, geplande en ongeplande stakingen, prik- of stiptheidsacties, waardoor de nakoming van enige verplichting niet in redelijkheid van Jonkman Opleidingen verlangd kan worden noch krachtens de wet of de in het verkeer gangbare opvattingen van haar gevergd kan worden. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden voor het overige verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Jonkman Opleidingen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Jonkman Opleidingen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

b.     Jonkman Opleidingen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Jonkman Opleidingen zijn verbintenis had moeten nakomen.

c.     Indien Jonkman Opleidingen zijn verplichtingen niet of niet tijdig kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare aanleiding, worden de verplichtingen opgeschort tot het moment dat Jonkman Opleidingen in staat is de verplichtingen na te komen. Jonkman Opleidingen informeert de Opdrachtgever hierover onmiddellijk na het intreden van een dergelijke aanleiding.

d.     Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Jonkman Opleidingen niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, voor het niet uitvoerbare gedeelte, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

e.     Voor zover Jonkman Opleidingen ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Jonkman Opleidingen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

17.  Informatieplicht, medewerkingsplicht en overige verplichtingen Opdrachtgever

a.     De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die Jonkman Opleidingen redelijkerwijs nodig heeft voor het naar diens oordeel juist uitvoeren van de Overeenkomst in de gewenste vorm aan Jonkman Opleidingen beschikbaar worden gesteld. Tevens verschaft de Opdrachtgever alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst.

b.     Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. Wanneer Opdrachtgever niet aan voornoemde verplichting voldoet is hij aansprakelijk voor alle schade die daar het gevolg van is, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Jonkman Opleidingen duidelijk kenbaar was.

c.     Indien Opdrachtgever aan Jonkman Opleidingen informatiedragers, elektronische bestanden en/of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden en/of software etc. vrij zijn van virussen en defecten.

d.     Jonkman Opleidingen heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste lid genoemde verplichting heeft voldaan. Opdrachtgever is gehouden om de schade te vergoeden die Jonkman Opleidingen lijdt ten gevolge van het niet voldoen aan deze verplichtingen.

e.     Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat alle vergunningen, concessies, licenties, toestemmingen, etc., die vereist zijn om Jonkman Opleidingen in staat te stellen haar verplichtingen, die voortvloeien uit de Overeenkomst, na te komen, tijdig en in de juiste vorm zijn verkregen. De kosten in verband met de verkrijging van dergelijke vergunningen, concessies, licenties, toestemmingen e.d. komen voor rekening van Opdrachtgever.

 

18.  Arbeidsomstandigheden en verzekeringsplicht

a.     Indien de uitvoering van de Overeenkomst plaatsvindt op een locatie van of namens Opdrachtgever, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de zorg van de Medewerker, zoals bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet. Opdrachtgever draagt zorg voor een veilige werkplek en goede arbeidsomstandigheden voor de Medewerker.

b.     Opdrachtgever is gehouden om aan Jonkman Opleidingen en de Medewerker voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de specifieke veiligheids- en Arborisico's van de werkplek(ken) en de arbeidsomstandigheden waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, inclusief de eventueel benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen.

c.     Opdrachtgever geeft de Medewerker voor aanvang van de werkzaamheden actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en andere veiligheidsvoorschriften.

d.     Indien de Medewerker een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal Opdrachtgever Jonkman Opleidingen onverwijld hiervan op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel sprake is van een beroepsziekte. Opdrachtgever overlegt een kopie van de opgestelde rapportage aan Jonkman Opleidingen.

e.     Opdrachtgever zal aan de Medewerker vergoeden - en Jonkman Opleidingen vrijwaren tegen - alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Medewerker in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden bij Opdrachtgever lijdt, indien en voor zover Opdrachtgever en/of Jonkman Opleidingen daarvoor aansprakelijk zijn op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 BW. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is Opdrachtgever gehouden de schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen.

f.      Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Jonkman Opleidingen verstrekt Opdrachtgever een bewijs van verzekering.

g.     Voor het overige zal Opdrachtgever alle verplichte en noodzakelijke verzekeringen sluiten teneinde haar eigen werknemers, andere eigen belangen en de Medewerker(s) van Jonkman Opleidingen in te dekken tegen de risico’s die verbandhouden met de uitvoering van de Overeenkomst.

 

19.  Geheimhouding

a.     Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

b.     Jonkman Opleidingen is verplicht tot geheimhouding tegenover derden tenzij Jonkman Opleidingen een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, of voor zichzelf optreedt in een gerechtelijke procedure en het prijsgeven van deze informatie gerechtvaardigd is.

c.     Opdrachtgever zal de inhoud van, al dan niet schriftelijke, uitingen van Jonkman Opleidingen niet openbaar maken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Jonkman Opleidingen. Dit is anders indien de voornoemde uitingen de strekking hebben om aan derden te worden geopenbaard.

 

20.  Intellectuele eigendom

a.     Onverminderd het bepaalde in deze Voorwaarden behoudt Jonkman Opleidingen zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

b.     Alle door Jonkman Opleidingen verstrekte stukken, zoals, maar niet beperkt tot, aanbiedingen, rapporten, lesmateriaal, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, monsters, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Jonkman Opleidingen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij de voornoemde stukken de strekking hebben om aan derden te worden geopenbaard.

c.     Het is Opdrachtgever niet toegestaan foto’s, film en/of video-opnamen te maken van de Opleidingen of de trainingsfaciliteiten, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Jonkman Opleidingen.

 

21.  Indienstneming medewerker Jonkman Opleidingen

a.     Het is Opdrachtgever verboden om tijdens de duur van de Overeenkomst dan wel binnen 6 maanden na beëindiging daarvan een arbeidsverhouding aan te gaan met een werknemer van Jonkman Opleidingen.

b.     Indien Opdrachtgever in strijd handelt met het voorgaande is Opdrachtgever aan Jonkman Opleidingen een boete verschuldigd van 50% van het bruto jaarsalaris van de werknemer.

 

22.  Verjaring

a.     Alle rechtsvorderingen van de Opdrachtgever uit hoofde van aan deze Voorwaarden onderworpen Overeenkomsten verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van een jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de Diensten en/of Goederen werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd.

 

23.  Toepasselijk recht en beslechting geschillen

a.     Op alle Overeenkomsten tussen Jonkman Opleidingen en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b.     Indien uit hoofde van een tussen Jonkman Opleidingen en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, dan wel een andere daaruit voortvloeiende verbintenis of rechtshandeling, een geschil mocht ontstaan welke in rechte dient te worden beslecht, zal de gerechtelijke procedure bij de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland - West-Brabant aanhangig worden gemaakt, afhankelijk van de hoogte van de vordering.

 

24.  Vindplaats en wijziging van de Algemene Voorwaarden

a.     Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

b.     Jonkman Opleidingen is bevoegd wijzigingen in deze Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Jonkman Opleidingen zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens Opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld, tenzij Opdrachtgever binnen 10 werkdagen na ontvangst van het bericht van wijziging schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijzigingen bij Jonkman Opleidingen. Indien Opdrachtgever bezwaar maakt tegen de wijzigingen mag Jonkman Opleidingen de Overeenkomst beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Indien de Overeenkomst niet binnen één maand na ontvangst van het bezwaar van Opdrachtgever door Jonkman Opleidingen wordt beëindigd, blijven de oude voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing.

c.     Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst met Jonkman Opleidingen.

 

Aldus opgemaakt en vastgesteld te Terneuzen op 24 januari 2022 en

gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel onder nummer 22056518.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op